תקנון שימוש באתר זיוה ד'אור

אתר זיוה ד'אור הינו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "זיוה אור כהן בע"מ" ח.פ. 514416890 (להלן: "החברה"), שמשרדה הרשום ברח' הרבי מבכרך 8 תל אביב 684940.
2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע ע"י "המשתמש", כהגדרתו להן, באתר.
4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לחברת זיוה ד'אור, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
5. לצורך תקנון זה, "משתמש"- כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן
-המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
-המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף ו/או בעל חשבון PAYPAL פעיל.
-המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
6. רכישת המוצרים באתר זיוה ד'אור מחייבת מילוי טופס הכולל שם, כתובת מלאה, דוא"ל, מספר טלפון וכן מילוי טופס תשלום הכולל פרטי חיוב של הלקוח, ופרטים נוספים בהתאם לצורך.
– מתן מידע שקרי, לא מדויק, מטעה, משמיץ (לרבות מידע אישי) אסור בהחלט. מתן מידע כאמור עשוי להיחשב כעבירה פלילית, ולגרור פעולות משפטיות נגד הלקוח, ובכלל זה, בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר האינטרנט של החברה, לבעליו, למנהליו ו/או לכל אחד אחר מטעמו.
-הזנת פרטים לא מדויקים מאפשרת לחברה ביטול מיידי של הזמנת הלקוח.
-אין להעביר את החשבון באתר האינטרנט לגורם אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

תנאים כלליים
1. מובהר כי חברת זיוה ד'אור רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
2. חברת זיוה ד'אור שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י חברת זיוה ד'אור ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד.
5. כותרות הפרקים מובאות לצורך נוחות השימוש והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למנוע מלקוחות שימוש באתר מכל סיבה שהיא, גם אם הלקוחות השתמשו באתר האינטרנט בעבר, ובין היתר במקרים הבאים:
-סופק מידע לא נכון על ידי הלקוח.
-ביצוע מעשה או מחדל אשר עלול לגרום נזק לאתר החברה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה.
-שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה ביליתי חוקי לפי חוקי מדינת ישראל ו/או כדי לאפשר, להקל ו/או לסייע בביצוע מעשה כזה.
-הפרת תנאים אלו ו/או תנאים של כל שירות מקוון אחר שהחברה מציעה.
-חוב כספי לחברה ו/או לגופים הקשורים בה.

שירותים המוצעים באתר
אתר זיוה ד'אור מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להל
גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירות יצירת רשימת מוצרים מועדפת ע"י שימוש ב"סל קניות"-רשימת פריטים הנבחרת ע"י המשתמש. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של זיוה ד'אור. מובהר כי החברה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב ו/או תיוג פריט שנבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות ו/או הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש
מובהר כי חברת זיוה ד'אור אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי חברת זיוה ד'אור רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק של החברה כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "תוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של חברת זיוה ד'אור ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה ו/או פוגעני באופן מיני ו/או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברת זיוה ד'אור את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי חברת זיוה ד'אור תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת תוכן התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהוא. זכות זו של חברת זיוה ד'אור תישמר ללא מגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלו חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לחברת זיוה דאור מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של חברת זיוה ד'אור ובכלל להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של חברת זיוה ד'אור בעיני הציבור. בהקשר זה מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

הרכישה באתר
האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. על מנת לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט ו/או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט ו/או שירות יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט ו/או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף פריט"). לתשומת לבכם, חברת זיוה ד'אור רשאית לשנות מעת לעת את דף הפריט, להוסיף ו/או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להחסיר צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אלו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כל פי דין, אלא אם צויין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת חברת זיוה ד'אור לא להבטיח את ביצוע ההזמנה. לתשומת לבכם, מסירת פרטים כוזבים כמפורט בסעיף 6 של פרק המבוא ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי הפרטים הכוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברת זיוה ד'אור עקב שיבוש הפעלת האתר. בנוסף, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דוא"ל בנוגע למבצעים מיוחדים ו/או עידכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע חברת זיוה ד'אור בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט ו/או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PAYPAL מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצרים ו/או השירותים שירכשו באמצעות האתר (דהיינו, בוצעה על ידי המשתמש וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים".
תנאים להשלמת עסקת רכישה:
עסקת רכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שחברת זיוה ד'אור תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי או אישור מחברת PAYPAL על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין חברת זיוה ד'אור. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי או ע"י חברת PAYPAL- יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה חברת זיוה ד'אור להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דוא"ל ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת חברת זיוה ד'אור. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד חברת זיוה ד'אור ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. חברת זיוה ד'אור שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
ההזמנה תירשם במחשבי חברת זיוה ד'אור וניתן יהיה לעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדוא"ל תוך 24 שעות מסיום הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר יודגש, משלוח הודעת הדוא"ל בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של זיוה ד'אור אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הדוא"ל כדי לחייב את חברת זיוה ד'אור. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של חברת זיוה ד'אור הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר
המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו או לידע אחר לפי בחירתו או לחילופין לבחור באספקת הפריטים לאחת מחנויות זיוה ד'אור
.אספקה לבית המשתמש בתוך גבולות ישראל
חברת זיוה ד'אור תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת שילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים). חברת זיוה ד'אור איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. חברת זיוה ד'אור אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים בגישה אליהם מבחינה בטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר
אספקה לבית המשתמש מחוץ לגבולות ישראל
חברת זיוה ד'אור תספק למשתמשים מחוץ למדינת ישראל את הפריטים באמצעות חברת שילוח של דואר ישראל EMS (להלן: "חברת שילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח מחוץ לגבולות ישראל תיעשה בתוך 10 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר ותסופק על ידי חברת השילוח בין 4 ימי עסקים ועד 21 ימי עסקים, תלוי באזור מגוריך. חברת זיוה ד'אור איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שבת/ראשון/ערבי חג וחג. חברת זיוה ד'אור אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים בגישה אליהם מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר
אספקה לאחת מחנויות זיוה ד'אור
אספקת הפריטים לאחת מחנויות זיוה ד'אור תבוצע תוך 10 ימי עסקים מרגע אישור העסקה באתר. הפריטים יסופקו לחנות זיוה ד'אור שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שציין בהערות להזמנה. עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות זיוה ד'אור הרלוונטית, ייצור נציג של חברת זיוה ד'אור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. חברת זיוה ד'אור תשמור את הפריטים בחנות במשך 14 ימי עסקים, אלא אם המשתמש יצר עימנו קשר טלפוני ועדכן אותנו אחרת

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בחברת זיוה ד'אור. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מהזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו שחברת זיוה ד'אור לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:
עקב "כח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצר ו/או להובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת חברת זיוה ד'אור. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית תהיה רשאית חברת זיוה ד'אור לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. במידה ופריטים מסויימים חסרים במלאי, חברת זיוה ד'אור תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.
מובהר כי אספקת הפריטים (בחנויות זיוה ד'אור או במשלוח לבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת זהות של המשתמש וכן בהצגת מס' אישור הזמנה כפי שהתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של חברת זיוה ד'אור. מוסכם כי חברת זיוה ד'אור ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

ביטול עסקת הרכישה על ידי הלקוח
המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן : "חוק להגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חליפי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט- יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות במספר 03-5106515 בשלוחה 1. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). ביטול עסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה- אפשרי רק לצורכי החלפת פריט או זיכוי כספי לשימוש בחברת זיוה ד'אור (לא כולל זיכוי או החלפה בגין הסכום ששולם עבור דמי המשלוח על ידי המשתמש).
בכל מקרה החלפת מוצר במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:
כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות רשת זיוה ד'אור בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה שימוש בפריט ולא הוסרה תווית הפריט. בישום מוצרי ספא וקוסמטיקה- לא תתאפשר החזרה שלהם .

אחריות, אבטחה ופרטיות
חברת זיוה ד'אור ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש נשמרים במאגר המידע של חברת זיוה ד'אור. אתר זיוה ד'אור הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת חברת זיוה ד'אור באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. יודגש שפרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכת זיוה ד'אור מאחר והם נשמרים באתר המאובטח של חברת הסליקה. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של חברת זיוה ד'אור להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בילתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי חברת זיוה ד'אורו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כספית כלפי חברת זיוה ד'אור. כמו כן, במקרים הנובעים מכח עליון, חברת זיוה ד'אור לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. חברת זיוה ד'אור מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, חברת זיוה ד'אור תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד ג' במקרים בהם המתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי חברת זיוה ד'אור לביצוע מעשה לא חוקי, אם התקבל בידי חברת זיוה ד'אור צו משפטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, חברת זיוה ד'אור תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע וסטטיסטיקה והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי חברת זיוה ד'אור
חברת זיוה ד'אור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.המשתמש ביצע מעשה בילתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים. המשתמש ביצע מחדל או מעשה שיש בו כדי לפגוע בחברת זיוה ד'אור ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתרו/או בצד ג' אחר כלשהו. אם לפי דעתה של חברת זיוה ד'אור, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות חברת זיוה ד'אור לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית חברת זיוה ד'אור לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור חברת זיוה ד'אור לא תהיה אחראית ולא תישא בתוצאות, בלכ מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או אספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קסטרו בדוא"ל sales@zdziva.com או בטלפון 03-5106515 שלוחה 1.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר זיוה ד'אור, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של חברת זיוה ד'אור בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר זיוה ד'אור, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר זיוה ד'אור, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם חברת זיוה ד'אור בלא קבלת הסכמת חברת זיוה ד'אור מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר זיוה ד'אור לצורך הצגתם באתר זיוה ד'אור לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא קבלת הסכמת חברת זיוה ד'אור מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של חברת זיוה ד'אור מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת, (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עמוק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו חברת זיוה ד'אור, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכף מראש ובכתב. השם חברת זיוה ד'אור בע"מ, שם המותג, סימני המסחר של חברת זיוה ד'אור (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב'- הם כולם רכושה של חברת זיוה ד'אור בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (Icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (Logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של חברת זיוה ד'אור ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם חברת זיוה ד'אור נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין בישראל בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר- תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל-אביב יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

Pin It on Pinterest

Share This